Gündem

Define Hikayeler & Umut

By  | 

Define Hikayeler  & Umut
Umuda merak!
Yıllanmış ihtiyaçlar silsilesi insanı doyumsuzluk çukuruna iter. Bu ihtiyaçların varlığının gerçekliği üzerinde felsefe yürütmek yerine oluşan durumun izolesi üzerinde kafa yoran palyatifçi bakış  kendine kolay elde edilen sermayeleri hedef seçer.
İnsana emeksiz elde edilen kazanç devamlı sevimli gösterilmiştir…
Adaletli paylaşımın olmadığı ve daha ağırı paylaşmanın doğru ölçütlerde olmadığı bir yaşamsal döngüye her açının muhatapları bile istisna zulüm gözüyle bakıyor.
Ve nimet ava dönüşüyor. Bundan sonra artık başka kuralların otoritesinde yeni ve duruma özel hukuklar oluşuyor. Paylaşımdaki özü ve adaleti arayan tüm muhtaçlar da sonu gelmez literatür kakafonilerde (güç, idare, para, düzen vs.)  Savrulup gidiyor.
Bu savrulmaları en derinden yaşayan bireyler muhakkak ki çaresizlerdir.
Çünkü tabiatın kendi dengesi içinde ömür arayan ve en çok mahkûmiyeti ve mahrumiyeti yaşayan insan.
Dolayısıyla en fazla bu zulmü hisseden ve çaresizce yol arayan da insan.
Kimi sahtekarlığı, kimi yaltakçılığı, kimi hırsızlığı, kimi yalancılığı, kimi düzenbazlığı kendine yol seçerek paydan alabilmek için bir satış sözleşmesi imzalıyor.(şeytanla/iman sözleşmesi) Bu yapıdakiler: bir taraftan iman sınırlarında kalalım endişesi taşırken diğer taraftan kolayca ve emeksizce ya da az ve özel bir emekle nimete kavuşalım derdindedirler. Bunlar arabulucular, komisyoncular, muhbirler ve definecilerdir.

Bu insan gurubu içinde de en ilginci (taraftarları açısından) definecilerdir.

Sosyal statü farkı olmaksızın doyumsuzluğun ihtiyaçla karıştığı, tüm kırmızıçizgileri kaçırmış olan modelleri, bu bağlamda değerlendirebiliriz.
İhtiyaç-doyumsuzluk sınırları flu hale gelince; inanç, makam, cinsiyet, vs ayrıştırıcı hiçbir etken belirleyici olamamaktadır.
Bu da karşımıza sebepler açısından sonsuz, mensuplar açısından  rengârenk,  bir sosyal olgu çıkarmaktadır. Sebeplerin sınırsızlığı akla gelebilecek her alanı kapsadığından sadece mensuplarının maddi kaygıları dışındaki tipolojilerine biraz girizgâh edeceğiz.
Maceraperesttirler. Çatışmacıdırlar. Ümit vardırlar. Kısmi olarak isyankârdırlar. Hayalperesttirler. Kâşiftirler. Sınırsız yönlenmeye açıktırlar. Mücadeleci ruhludurlar.
Dar alanlarda eylem ve koordinasyonları gelişmiştir. Konuşkandırlar. Avcıların bütün özelliklerini taşırlar. Şartlara uyum sağlarlar. Israrcıdırlar.
Tüm bu saydığımız ve unuttuğumuz ortak noktaları kendilerinin fark edilmelerine olanak verir. Bu sayede hızlıca kaynaşıp eylemselleşebilirler.
Otoriter hayalperestlerince oluşturulmuş yazılı olmayan literatüre uyarlar.
Güç üstünden kurgulanmış İllegal bir anayasaları vardır. Bu anayasa bazen hukun içinden bazen hukuk dışına çıkılarak oluşturulduğu için defineciler toplum nazarında
Şüpheli insan sınıfından kabul edilir.

Emperyalizm tüketim toplumu bilincini kapitalizmin kazan kazanıyla zirveye çıkarırken; tüketimi ve egoizmi de beraberinde yükseltmiştir. Sosyal tabakalar arasındaki yaşam kalitesi ve refah makası açıldıkça her tabaka daha fazlası için çırpınan kölelere dönüşmüştür.  Bu döngü en üst refahı yaşayanlar için sonsuzluk ve doyumsuzlukla sınırlanınca; ortaya peynirin peşinden kasnakta koşan deney faresi gibi bir acınası insan figürü çıkmıştır.
20 ve 21. Yüzyılın temel sorunu, kaynakların yetersizliği ve bu sebeple oluşacak çatışmalı yaşamdır. İnsan üretimi tüm idari modeller memnuniyet üzerine bina edildikleri için zorlu bir mücadeleyi maalesef kendi içlerinde taşırlar. Her birey kendisi için bir diğeriyle eşit olmayan ihtiyaç- istek gerçekliğinde bulunduğundan maddi bir eşitlik öngören sistemlerde(materyal sosyalizm-komünizm) insanın gereksinimlerini ve arzularını karşılamaktan çok uzaktırlar.
Kaynakların ihtiyacın üzerine çıkabilmesi için insan nüfusunun 800 milyona düşmesini isteyen dünya elitinin aksini yaşayan milyarlarca insanın ortak kaygısıdır.
Ancak sorunu; modern kölelik üzerinden kurgulanmış bir hegomonik dünya düzleminde çözümlemeye çalışmak saflıktır.
Bazı denge ve tasarrufla sürdürülebilirlik sağlanacak metotlar vardır elbet.
Bu yukardaki küresel  durum yereldeki definecilik sisteminin daha da çetrefilli olmasına zemin hazırlayan ana  iticilerden olmuştur.
Kapitalizm tüm değerleri kendine (kapital-paraya) çevirdiğinden kültürel bütün miraslar,sanat eserleri,tarihi yapıtlar, mezarlık alanları vs önce öncüleri tarafından yağmalanmış toplumlara da bu işler zenginlik aracı olarak sunulmuştur.
Defineye hücum mottosuyla yürütülen bu kampanya amacına ulaşmış ve sömürge toplumlar ucuz bedellerle eşsiz ve şaheser varlıkları kendi ülkelerine taşımışlardır.
Medeniyetler coğrafyalarının kayıtlarını soyguncu coğrafyaların müzelerinde para karşılığı seyretmeye mahkûm edilmiştirler.
Hala da bu yer değiştirme devam etmektedir.

Yerelde gözü açılan devlet kurumları bu yağmayı kısıtlayıcı tedbirlerde durdurmaya çalışırken kantarın topuzunu kaçırmışlardır. Mevcut mevzuat hala tarihsel mirasa erişim açısından kısıtlayıcı, erişilen mirasın değerlendirilmesi açısından fludur. Bu durum da defineciliğin illegaliteden zemin bulmasını sağlamaktadır.  Bu illegal zemin tarihi mirasın kaçakçılığının da oluşmasına sebep olmaktadır.
Aslen en büyük zararı da  mirasta ortaya çıkan tahribattır. Sanatsal ve kültürel tüm miras kontrolsüz ve usulsüz metotlarla ortaya çıkarılmakta ve bu çalışmalar etrafında tahrip olmaktadır.
Kapitalist ülkelerin bu tip konularda kurum ve kuruluşları mevcuttur.
Bulunan şeyin tescilinde fert öncelenir. Eldekinin tescili kurumsal bir kimlikle yapılır.
Otoriteler değer biçer.  Ticareti ve sergilenmesi için tescil sahibi yetkilidir. Uluslararası envantere kaydedilir.
Miras bırakılabilir. Alınıp satılabilir. Hediye, hibe, bağış yapılabilir.
Her hâlükârda mala dönüştürülmüş olur.

Aranması, bulunması, tescili, ticareti ve tüm hukuki sorumluluğu ferde aittir. Bu süreçler  işletilirken, kazanç noktasından bakan sistemler; mirasın sağlam bir şekilde korunmasını esas almaktadır.
Giresun Şebinkarahisar’da  resmi ruhsatıyla bir kazı yapan kişilerin kendi ağızlarından anlattıkları aşağıdaki hikaye bu yukardaki konuların handikaplarıyla  komedileriyle dolu güzel bir örnektir.
“Efenim, resmi yetkililer gelip alanı belirledikten  sonra iş makinası kazıya başlar. Üç saatlik bir çalışmadan sonra operatör bir kaya yığıntısının ardında taş duvara erişir. Resmi yetkililer gelip müdahale edene dek bu tas duvarın bir kısmı yıkılmış olur. İçeride bir taş lahit ve çevresinde heykel ve savaş silahları olan küplerde taşların parladığı bir Tümülüstür bu mekan.
Müze yetkilisi görevini yapar. Kazıyı durdurur. Tutanağını tutar.
Sonrası çok daha ilginçtir. Tutanakta bir tarihi taş duvara gelindiğini tarihi taş duvarın tahrip edilemeyeceğini ve kazının durdurulduğunu, ilgili müzenin yerinde tespit yapacağını, duvara verilen zararın kazıyı yaptıranın sorumluluğunda olduğu ve burayla ilgili durum netleşene kadar kazının  kapatılmasına  karar verdiğini söyleyip kazılan alanı doldurur.”

Akıbeti meçhuller zümresine bir resmi define kazısı daha eklenmiş olur.
Bu konu bir efsaneye dönüşür ve tüm ülkeye yayılır. Malumdur ki  kulaktan kulağa oyununda şehirler mekanlar da dahil her şey anlatanın dip duygularına  göre şekillenir. Bu hikaye Trakya da yunanın bıraktığı içi altın dolu top silahına, doğuda rusun erzak odasına, güneyde  dini mekanların dehlizlerine, kuzeyde eşkıya yapıtlarına, orta Anadolu’da medeniyet mirasına dönüşür.
Dikkat edilirse görülüyor ki her coğrafya defineyi kendi tarihsellikleri içinden değerlendirir. Bu da çok komik bir travmadır.!
Yukardaki örnek; devlet yasal kazı çalışması ile ilgili bir durumdur. Sınırları korumacılıkla çevrili ve çok acımasız bir durumdur.
Burada ön bir tespitin mümkün olmadığı bir hal vardır. Bu yüzden tahribat riski olasıdır. Ve tarihi duvarda bir tahribat oluşmuştur. Öte yandan içerde bulunan varlıklar değer hükmüne (tarihi eser) ve değeri konulamayan (paha biçilemeyen)eser hükmüne tevdi edilmiştir.

Define bulmayı ümit eden kişi de elleri boş bir şekilde kalmıştır. Çünkü değeri biçilemeyenin parasal bir karşılığı olmamaktadır. Para veya paraya dönüşebileceği ümidi olan definecinin bütün yasal zemin gayretleri boşa gitmiştir. .
Belki bulunan ve eser hükmü taşısa da emsali fiyatlandırılmış olan veya define hükümlerine haiz (madeni paralar, basit takılar, değerli taşlar, vs) denk gelirse ve defineci bunlara kazıyı tamamlayarak ulaşabilirlerse; değer tespit komisyonun belirleyeceği oran üzerinden vergileri ve diğer yasal payları düşüldükten sonra bedeli belirsiz bir sürede defineciye ödendiği vakalar da mevcuttur.

Görüldüğü üzere yasal definecinin bazı süreçsel sorunları vardır ve bu ta işin resmi kazı izni müracaatı aşamasında başlamaktadır. Sorunlar sırasıyla bölgenin vasfının tespiti.
Bölgeyle ilgili önceki taleplerin araştırılması.
Bölgenin güvenlik risklerinin ve yerel güvenlik uygunluğunun tespiti.
İlgili müze müdürlüğünün  personel durumu.
Kazı uygunluk onayı için öngörülen harcırahlar.
Çalışacak ekibin SGK girişleri
İş güvenlik uzmanından tedbir uygunluğu
Vs.vs.vs
Anlaşılacağı üzere hem bürokratik hem fiziki hem de ekonomik birtakım zorunluluklar vardır.
Bu mücbir nedenleri tamamlamak hem zor hem süre açısından oyalayıcıdır. Bunları tamamlanması ile sonuç alınabilme ihtimali yine de zordur. Çünkü defineciye talep ettiği tarih ve metre kare alanın içinde, iş saatleri çerçevesinde izin verilebilmektedir. Yağmur, tabi afet, sosyal bir olay gibi birçok öngörülemeyen durum definecinin hanesine zarar olarak yazılmaktadır. O sebeple tamamlanamayan resmi define kazıları maalesef kapatılarak  sonlandırılmıştır…
Resmi envanterde bunun gibi yüzlerce dosya doludur. Arşivden binlercesini gülmek için okuyan araştırmacıların dışında :
Kaybolan emekler, çöken ruhsal bilinçler, intiharlar,  sosyal sorunlar gibi dramların acısı birçok edebi ve sanatsal esere ilham olmuştur.
Tüm bu yıkımların ve çözümsüzlüklerin nihayetinde:
Dilden dile gazetesince, resmi define kazılarının ancak; çok ileri gelişmiş alan tarama ve görüntüleme cihazlarıyla tespitinden sonra ve yine mümkünse önden yapılacak sondaj çalışmalarının verilerinin birleştirilmesi ile uzmanların ihtimalleri analizi tamamlanınca yapılabileceği, kanaati oluşmuştur. Öyle ki bu konuda ortada olan haritalara, işaretlere, efsanelere, rüyalara, aksakallılara itibar edilmemektedir. Yoksa hüsran çok elim olmaktadır. Denilebilir ki en ciddi en profesyonel çalışmada bu tespitlerden sonra yapılmaktadır ve sonuçlandırılmaktadır.
Bu ön çalışmalar beraberindeki yasal sürecin maliyetler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Yine de hüsranlara rastlanan birçok vaka vardır.